Pentadbir Agensi

TERMA DAN RUJUKAN FOCAL POINT e-MYInd
PENTADBIR AGENSI

 


1. Memantau status kemajuan projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pengguna di dalam sistem e-MYInd;

2. Memastikan pengemaskinian dan penambahbaikan kandungan maklumat projek/ program/ aktiviti di dalam sistem e-MYInd mengikut jangka masa yang telah ditetapkan iaitu:

i) Merekod maklumat projek/program/aktiviti – MAC/APRIL
ii) Mengemaskini Maklumat projek/program/aktiviti - NOVEMBER

3. Memastikan maklumat projek/ program/ aktiviti yang dibekalkan di dalam sistem e-MYInd adalah sahih dan telah diperakukan di peringkat kementerian/jabatan/agensi yang diwakili;

4. Menghantar maklumat projek/ program/ aktiviti yang telah direkodkan oleh pengguna/ pentadbir agensi kepada pegawai pelulus;

5. Menyelaras peranan Pengguna dan Pegawai Pelulus di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili ke dalam sistem e-MYInd;

6. Memaklumkan kepada sekretariat e-MYInd sekiranya berlaku pertukaran ahli Focal Point di peringkat kementerian/ jabatan/ agensi yang diwakili.

7. Malaksanakan arahan berkaitan tugasan dari semasa ke semasa